Kunngjøring om årsmøte for foreningen av tolvte januar den 25.mars 2017

1201logo

Hei,

Kunngjøring om årsmøte i henhold til § 7 Årsmøte.

Foreningen av tolvte januar avholder årsmøte i Oslo 25. mars kl. 11.00-17.00.
NB: Det avvikles et seminar 24. mars kl. 18.00-20.00. (Mer info kommer her)

Sted: IVAN BJØRNDALSGT 9, 0472 OSLO
http://cargocollective.com/dreyerhensleystudioleie/Kontakt

Frist for innkomne forslag: 11. mars, i henhold til § 7.3

Vedtektene om årsmøte: §7 Årsmøte
1. Årsmøtet er Foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet skal holdes i løpet av
første kvartal hvert år.
2. Årsmøte skal kunngjøres av styret med minst en måneds varsel i forveien,
direkte til medlemmene og på Foreningens offentlige plattformer.
3. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to
uker før årsmøtet. Styret behandler lager innstilling på alle forslag til årsmøte.
Styret har forslagsrett på årsmøtet.
4. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før
årsmøtet.
5. Alle medlemmer har adgang til møtet. Årsmøtet kan invitere andre personer
og/eller media til å være til stede. Elektronisk møtedeltakelse godkjennes på
lik linje med fysisk deltakelse.
6. Årsmøtet ledes av valgt møteleder. Møteleder behøver ikke å være medlem av
Foreningen.
7. Årsmøtet er vedtaksdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som
møter. Stemmegivning kan skje ved fullmakt.
8. På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er
oppført på sakslisten senest én uke før årsmøtet.
9. Årsmøtet velger valgkomite til og med neste årsmøteperiode.
Årsmøtepapirer ettersendes til medlemmene

Hold av helgen, og håper vi ser nettopp deg.

På vegne av styret i foreningen av tolvte januar

Karl Eldar Evang                  Evy Ellingvåg
Leder                                  Nestleder