Markeringa i Svolvær

Fra en tidligere markering i Tromsø. Foto: frifagbevegelse.no

Fra en tidligere markering i Tromsø. Foto: frifagbevegelse.no

VI HÅPER PÅ BREI OPPSLUTNING OM DENNE MARKERINGA, OG INVITERER ORGANISASJONER, FORENINGER, POLITISKE PARTIER ++ TIL Å SLUTTE SEG TIL KRAVENE UNDER SAMMEN MED OSS!!Meir info om program kommer etterhvert.

NOK ER NOK – ny behandling for de lengeværende asylbarna!

I Barn på flukt-meldingen har Stortinget sagt at dagens praksis overfor de 544 lengeværende asylbarna er for streng i forhold til lovens intensjon. De sa også at det skal komme en praksisendring der hensynet til barnas beste skal vektlegges mer enn i dagens praksis.

Dommen i Høyesterett 21. desember viste at dagens lovverk ikke er tilstrekkelig for å sikre barnekonvensjonens stilling når det gjelder asylbarna. Dommerne ga UNE rett til å vekte innvandringsregulerende hensyn framfor prinsippet om barns beste, selv om barna i disse sakene har levd hele sine liv i Norge.

Dermed er ballen kastet over til politikerne. Det er de som har makt til å endre regelverket. Nå må politikerne sørge for handling!

Vi krever:

– Strakstiltak og en ny forskrift som klart slår fast at barns beste skal gå foran innvandringspolitiske hensyn.

– At FNs Barnekonvensjon skal ha forrang i saker som omhandler barn i Norge – også utlendingssaker.

– At de lengeværende barna får en ny behandling av sakene sine i UDI etter ny forskift, med vekt på deres tilknytning til Norge, og med advokatbistand.

Alle som ønsker å slutte seg til, kan melde seg på her på facebook og/eller kontakte Anja Johansen via mobilnummer 48275780 eller epostadresse anja.johansen@c2i.net.

Reklamer