Amnesti for barna undergraver ikke asylinstituttet

Avtroppende Justisminister Grete Faremo uttaler til NRK i dag at et amnesti for de lengeventende asylbarna «vil være med på å undergrave selve asylinstituttet.» Denne påstanden er ikke etterrettelig.

Lekkasjer fra de pågående regjeringssonderingene mellom Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet antyder at den nye regjeringen vurderer et «engangsamnesti» for de lengeventende asylbarna.

Avtroppende Justisminister Grete Faremo uttaler til NRK i dag at «et slikt amnesti vil være med på å undergrave selve asylinstituttet.» Denne påstanden er ikke etterrettelig.

En rekke norske og utenlandske regjeringer har de siste 30 årene gjennomført såkalte regulariseringsordninger der de ser at regelverket har skapt urimelige belastninger for enkeltgrupper. Det er et sentralt poeng at det ikke finnes empiri som underbygger påstanden om at slike regulariseringer vil medføre økt tilstrømning. Den norske erfaringen fra 2003 viste endog at asyltallene ble redusert de påfølgende årene.

Forskning på flyktningestrømmer viser at det som bestemmer økning og reduksjon primært er krig og konflikt i området de flykter fra. Norge opplever for eksempel i disse dager en topp i flyktningestrømmer fra Eritrea og Syria. Begge er land som har opplevd en stadig forverring av menneskerettighetssituasjonen de siste årene.

Det som derimot er klart er at et amnesti bør følges opp med endringer i lov og praksis som sikrer at årsakene til behovet for regulariseringen ikke oppstår på nytt. Slike endringer ble ikke gjennomført i 2003 og dette er en del av årsaken til at det i dag er flere hundre barn som har blitt «norske» uten rettigheter. Den utgående regjeringens behandling av disse barna har vært konsekvent «streng» etter eget utsagn, men etter vårt syn urimelig belastende for barna og ofte i strid med FNs barnekonvensjon.

Justisminister Faremo hevder at en regularisering «vil ta plassen fra de som virkelig trenger det». un har også hevdet at «De som virkelig trenger det er uansett beskyttet av asylinstituttet». En regularisering kan dermed ikke føre til at andre legitime asylsøkere avslås og argumentet er med andre ord ugyldig. Dersom ministeren oppriktig mener at barn som har hatt tilnærmet hele sin oppvekst i Norge og som er integrert i sine lokalmiljøer ikke er barn som «virkelig trenger» beskyttelse fra bortvisning så er hun på kollisjonskurs med FNs barnekonvensjon. Justisministerens motivasjon for sine gjentatte utspill mot denne sårbare gruppen fremstår som uklar.

———————————–

Foreningen av tolvte januar arbeider for en human, rettssikker og inkluderende behandling av  flyktninger og asylsøkere i tråd med internasjonale konvensjoner og  asylinstituttets intensjoner. Et av våre grunnleggende formål er forsvar av asylinstituttet, og det innebærer også dets forsvar mot politisk retorikk og grunnleggende feiltagelser om asylinstituttets mekanismer.

Illustrasjon: Wilfred Hildonen

Asylbarn

Reklamer