Asylpolitiske forventninger fra Foreningen av tolvte januar

Foreningen av tolvte januar er opptatt av å verne om asylinstituttet. Men dets legitimitet forutsetter en forvissning om at saksbehandlingen er solid og gjenstand for tung kvalitetssikring – i likhet med det som kreves på andre viktige områder. Dette er et politisk ansvar.

Asylpolitiske forventninger fra Foreningen av tolvte januar

rettssikkerhetForeningen av tolvte januar gratulerer partiene som nå skal i regjeringsforhandlinger med årets stortingsvalg. Vår forening er spesielt opptatt av rettssikkerhet i asylinstituttet og vi vil med dette understreke noen områder innenfor asylfeltet der det er lett å undervurdere sakskomplekset.

Høyre og Fremskrittspartiet har signalisert at de ønsker innstramninger i asylpolitikken, spesielt i forhold til hurtigere retur av asylsøkere med endelig avslag. To konkrete områder som har vært nevnt er kortere saksbehandlingstid og inngåelse av flere returavtaler.

Saksbehandlingstid og rettssikkerhet

Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe, som gir gratis rettshjelp til innvandrere og asylsøkere med endelig avslag skriver på sin hjemmeside at de vinner fram i 71 % av sakene de har behandlet. NRK rapporterte 10. april i år at 40 % av asylsaker med endelig avslag som når Oslo Tingrett vinner fram.

Tallene påviser foruroligende svakheter i utlendingsmyndighetenes saksbehandling, og indikerer at det finnes mange asylsøkere med avslag i landet som ikke har fått sitt beskyttelsesbehov tilstrekkelig vurdert. Dette er et rettssikkerhetsproblem, idet vi vet at de færreste asylsøkere har midler til å føre sin sak for retten. I denne situasjonen vil ensidig fokus på redusert saksbehandlingstid kunne føre til en ytterligere forverring av rettssikkerheten.

De kommende regjeringspartnerne har vist vilje til sunn systemkritikk av offentlig byråkrati og forvaltning, og vi forventer at slik kritikk også fokuserer på kvalitetsforbedring.

Returavtaler

Ifølge media prioriterte forrige regjering inngåelse av returavtaler. Den siste returavtalen inngått med Etiopia høstet imidlertid sterk kritikk både internasjonalt og nasjonalt. Høyres Ine Marie Eriksen Søreide er blant de som har bidratt til å løfte fram menneskerettighetsbruddene under dagens etiopiske regime.

Det er antakelig gode grunner til at ikke forrige regjering nådde i mål med flere returavtaler, idet landene det gjelder er svært problematiske i forhold til menneskerettighetsspørsmål.

Vi forventer derfor at de kommende regjeringspartnere tar disse vanskelighetene på alvor. Skal FNs anbefalinger fravikes, bør avgjørelsen fattes i Stornemnd. Vi forventer at det legges stor vekt på informasjon fra uavhengige menneskerettighetsorganisasjoner i tillegg til at barnesensitive vurderinger vektlegges tungt. De største gruppene blant de lengeværende barna kommer fra Russland, Irak, Iran og Afghanistan i tillegg til Etiopia, Sri Lanka og statsløse.

Asylinstituttet

Foreningen av tolvte januar er opptatt av å verne om asylinstituttet. Men dets legitimitet forutsetter en forvissning om at saksbehandlingen er solid og gjenstand for tung kvalitetssikring – i likhet med det som kreves på andre viktige områder. Dette er et politisk ansvar.

Foreningen av tolvte januar har utarbeidet forslag til «Syv endringer for et mer rettssikkert asylinstitutt»:

  1. Forbedring av ankomstprosessen
  2. Styrket saksbehandling
  3. En mer rettssikker ankeprosess
  4. Styrking av barnas rettigheter
  5. Rett til helsetjenester og arbeid
  6. Strengere kontroll med internering og fengsling
  7. Oppfølging av situasjonen etter retur (monitorering)

Punktene er utdypet her.

Vi ønsker partiene lykke til med regjeringsforhandlingene.

Reklamer