Får ikke vite sannheten

Advokatforeningen mistenker menneskerettighetsbrudd i interneringsleir. Advokat Mette Yvonne Larsen har bedt om statistikk fra politiets utlendingsinternat i to år. Hun mener det foregår menneskerettighetsbrudd på Trandum.

Publisert i  Klassekampens papirutgave 16.07.2013 av Lars Thorvaldsen

I juni 2011, for litt over to år siden, var Advokatforeningens menneskerettsutvalg på besøk på Trandum interneringsinternat i Akershus.

Advokatene frykter at det foregår menneskerettighetsbrudd på utlendingsinternatet, og spurte derfor om en rekke tall og fakta for å granske situasjonen for menneskene som sitter der. Dette spurte de om:

  • Hvor mange personer som har oversittet 24-timersfristen, som er hjemlet i utlendingsloven.
  • Hvor mange innsatte som var barn
  • Nasjonaliteten på de innsatte
  • Statistikk over bruk av tvang

To år senere har ikke Advokatforeningen fått noen tall.

–          Vi har inntrykk av at de har noe å skjule, sier Mette Yvonne Larsen, leder for menneskerettighetsutvalget.

Foto: Paal Audestad

Foto: Paal Audestad

Hun peker på at det er grunnleggende informasjon som utvalget har bedt om, men nektes innsyn i, og at eventuell manglende statistikkføring kan sees på som et brudd på gjeldende konvensjoner i seg selv.

–          Ut ifra den dokumentasjonen vi har sett, sitter vi med en oppfatning av at folk sitter lengre enn de skal og at utlendingsloven ikke følges, sier hun.

Internatet er Norges eneste lukkede anstalt for ulovlige innvandrere og ble tatt i bruk i 2004. Dette er det siste stoppestedet for utlendinger som skal tvangsutsendes til hjemlandet

Lukket system

I en brevutveksling i saken fremgår det at Politiets Utlendingsenhet (PU), som har ansvaret for driften av internatet, mener det er vanskelig å lage en slik statistikk. Årsaken er at saksbehandlingsverktøyet de bruker ikke er egnet for å hente ut tall på denne måten. Å gjøre det manuelt er for arbeidskrevende, heter det i dokumentene.

Foto:Nettavisen

Foto:Nettavisen

Det gjør Mette Yvonne Larsen overrasket. Hun forteller at Menneskerettighetsutvalget så for seg en løpende dialog etter møtet på Utlendingsinternatet i juni 2012. Slik har det ikke gått.

–          Vi føler at svarene vi får pulveriserer ansvaret og årsaken til at vi ikke får informasjon. Det er rart. Vi lurer på om de tar dette alvorlig, sier Larsen.

Hun mener det er et lukket system rundt utlendingsinternatet.

–          Vi mener det foregår ting der som er ureglementert. Det er begrenset tilsyn og det er nesten ingen som klager på behandlingen der. Slik vi ser det er mye av i vanlige fengsler. Det er et veldig lukket system, og og de det angår blir sendt ut av landet, uten at de benytter muligheten til å fortelle hvordan det har vært der, sier hun.

Enkle tilsynsrapporter

Internatet har siden oppstarten fått massiv kritikk fra flere hold, blant annet FNs torturkomité og Sivilombudsmannen. I dag finnes det et tilsynsråd som hvert år lager en rapport basert på minst to tilsyn hvert år.

Larsen mener imidlertid at tilsynsrådet ikke gjør en grundig nok jobb.

–          Tilsynsutvalget har ikke fokuset på enkeltsaker med folk som eksempelvis sitter internert for lenge. Jeg har lest rapportene de har kommet med og synes det er preget av enkelhet og overfladiskhet.

–          Jeg vet ikke hvor mye fokus de har på lovverket og praksis, de går nok runden sin og synes ting ser greit ut. Det er få kritiske anmerkninger. Sånn kan det ikke være, det må være ting der som kan påtales.

Tilsynsleder Randi Carlstedt skriver i en e-post til Klassekampen at hun tar kritikken til etterretning og vil ta den opp ved neste tilsyn. Samtidig forteller hun at all kritikk ikke tas med i årsrapporten.

–          Ddet skrives en kort protokoll fra hvert tilsyn, vi oppfatter at ledelsen leser denne og gjør tiltak ut fra hva som er bemerket.

Carlstedt påpeker også at utvalget bare har mandat til å følge opp behandlingen og forholdene til de internerte – hvorfor, eller hvor lenge de sitter der, går de ikke inn i.

Vurderer aksjoner

Det siste framstøtet fra Menneskerettighetsutvalget, etter to års ventetid, var da de ba Sivilombudsmannen om bistand til å kreve statistikken i juni. Den forespørselen bla avvist.

–          Vi har en pågående sak om utlendingsinternatet på Trandum nå, og vil ta med oss Advokatforeningens henvendelse som en del av grunnlaget for vår behandling av denne saken, sier Eivind Sveum Brattegaard, kontorsjef hos Sivilombudsmannen.

Han mener at mye har gått i riktig retning på Trandum de siste åra, samtidig som de har merket seg at anstalten blir mer og mer fengselslignende.

Dersom saken ikke løser seg utover høsten, varsler Larsen nå at Menneskerettighetsutvalget vil vurdere «mer aksjonsrettede grep».

–          Vi går ikke av veien for å møte opp uanmeldt og foreta intervjuer med dem som er der, sier hun.

Ikke kontrollorgan for oss

Sjefen i PU, Kristin Ottesen Kvigne, avviser kritikken.

–          PU bryter ikke menneskerettighetene på utlendingsinternatet. Ifølge Utlendingsloven kan PU pågripe og holde personer i inntil 24 timer. Tingretten kan beslutte at personer skal holdes utover dette. PU forholder seg selvfølgelig alltid til det retten bestemmer, skriver hun i en e-post.

PUHun viser til at tilsynsutvalget ikke hadde kritikk i fjorårets rapport, at bruken av tvang har gått ned, og at Den europeiske torturkomité, etter et besøk i mai 2011, uttalte at de ikke har noen beviser for at noen blir behandlet dårlig på mottaket.

–          Vi ønsker å ha en dialog med Advokatforeningen, men de er ikke et kontrollorgan for oss. Politiets utlendingsenhet har et uavhengig tilsynsråd som ble oppnevnt av regjeringen. For å utøve tilsynsfunksjonen kommer de på anmeldte og uanmeldte tilsyn på internatet. Dette danner grunnlaget for en årlig offentlig rapport fra Tilsynsrådet, sier Kvigne.

Reklamer