Forhandlingene er over. Amnesti nå.

BrikkerForeningen av tolvte januar mener det nå må innvilges amnesti for de vel 600 lengeværende asylbarna. Vedtaket på Arbeiderpartiets landsmøte om å avvente resultatet av en fremtidig evaluering etterlater igjen en fullstendig usikkerhet om hva som blir resultatet for barna, og utsetter nok en gang en avklaring på deres livssituasjon i landet de oppfatter som sitt hjemland. Dette er uholdbart for de barna det gjelder, og derfor er det nødvendig med et amnesti nå.

I dag ble det stemt over asylbarnas skjebne i Arbeiderpartiets landsmøte. Resultatet av voteringen ble dessverre ingen seier for rettssikkerheten til de lengeværende barna, eller for humaniteten. Barna er nok en gang kastet tilbake til forvaltningen, og i sin tur rettssystemet i de få tilfellene hvor de greier å løfte sin sak. De færreste har den nødvendige økonomien eller støttenettverk til å gjennomføre dette.

Det vi kan spore av framgang i vedtaket som ble fattet, er en formulering som viser at Arbeiderpartiet i fremtiden vil kunne jobbe med en endring av forskrift som klargjør terskelen for når barnets beste skal kunne trumfe innvandringsregulerende hensyn. Dette forutsetter at Utlendingsnemnda (UNE) sin interne evaluering viser at Stortingsmeldingen Barn på Flukt (BPF) ikke har den effekten den var ment å ha, uten at det er presisert hva som regnes som “tilstrekkelig endring”. Denne prosessen vil ta tid, og det er helt usikkert hva den vil bringe av endringer til gunst for barna.

I januar i år ble det lagt fram tall fra Justisdepartementet som hevdet at 40 % av sakene som involverer lengeværende barn siden BPF ble stemt igjennom hadde fått medhold. Dette dreide seg i realiteten om 23 saker hvorav 14 fikk avslag. Vi vet ikke om de 9 sakene som vant fram ble omgjort av hensyn til barnets beste, eller om noen av dem fikk opphold grunnet anerkjennelse av foreldrenes beskyttelsesbehov. Blant disse avslagene finner vi flere av de aller mest lengeværende barna. Dersom dette er symptomatisk på hva Justisdepartementet og AP sentralt vurderer som «en endring etter intensjonene» ser det mørkt ut for en styrking av human behandling på dette viktige området.

Vi forventer en svært grundig politisk og mer kritisk overvåkning av UNEs evalueringsprosess i tiden fremover. Tallmaterialet som legges til grunn fra forvaltningen, må være transparent og enkelt å måle.

Bare de siste ukene har Foreningen av tolvte januar opplevd at flere av barna som har levd i asylmottak i Norge i både ti og elleve år er akutt truet med deportasjon. Dette viser at BPF i realiteten ikke virker slik det ble signalisert at den skulle virke.

Høyesterett sendte i desember 2012 saken tilbake til politikerne, og UNE har ved flere anledninger uttrykt at meldingen er en svak rettskilde. Vedtak på omgjøringsbegjæringer viser at barnets beste fremdeles trumfes av innvandringsregulerende hensyn til tross for at barna både er født og oppvokst i landet. Vi registrerer at tiden virker imot de som trenger å skjermes.

Vi vil uttrykke anerkjennelse til AUF og enkelte fylkeslag i Arbeiderpartiet som i forkant av landsmøtet har kjempet en kunnskapsbasert og sterk kamp for å heve rettssikkerheten til denne utsatte gruppen barn. Dessverre løp likevel Arbeiderpartiets landsmøte fra ansvaret sitt, og har ikke benyttet muligheten til å formulere hvor terskelen skal gå for når og hvilke innvandringsregulerende hensyn som må vike til fordel for barnets beste.

En mulig regel- eller forskriftsendring vil ikke være klar til valget, og vedtakene burde vært fattet av de som er i posisjon nå.  Barna har ventet lenge nok og betalt dyrt for altfor mange kompromisser fra regjeringspartiene. Prisen de har betalt er barndommen sin.

Foreningen av tolvte januar mener derfor at tiden er inne for å innvilge amnesti for de vel 600 lengeværende barna. De har ikke mer barndom å forhandle med. I etterkant får det bli en politisk oppgave å beslutte hva som er tilstrekkelig endring av praksis for å sikre en human og rettssikker behandling av barna i fremtiden. Debatten om forskriftsendringer kan da bruke nødvendig tid uten at barna mister mer av sin barndom.

Styret, Foreningen av tolvte januar
21. april 2013

Reklamer