Nyhetsbrev 12. mars 2013: Stans tvangsretur til Iran!

Les hele nyhetsbrevet her

Offentlige henrettelser og straff som pisking og amputasjon har økt betydelig i Iran de siste månedene. Iran Human Rights tror antallet vil stige frem mot valget i juni 2013. Vi er bekymret for hvorvidt rettssikkerheten i søknadsbehandlingen i asylsaker er tilstrekkelig og ber om stans i tvangsretur av sårbare asylsøkergrupper fra Iran.

Tegning: Mohammad Hashemi

Tegning: Mohammad Hashemi

Vi begrunner dette kravet med dokumenterte hendelser, rapporter om forholdene i Iran og en stigende bekymring for hvorvidt begrunnelsene i avslagene er gode nok. Vi mottar stadig henvendelser og bekymringsmeldinger og har gått gjennom en rekke asylintervjuer og dokumenter fra UDI og UNE hvor risikovurderingene i enkeltsaker fremstår som svake. Spesielt gjelder dette saker hvor personer deltok i demonstrasjonene ved presidentvalget i 2009, men også i saker som angår politisk opposisjonelle, konvertitter og legning ser vi det samme mønsteret. Vi er i tillegg bekymret for hvordan den nye straffeloven [1] i Iran vil virke inn i disse sakene.

FNs Spesialrapportør for Iran har redegjort for utbredt utenomrettslig behandling og straff, daglige brudd på menneskerettighetene, summariske rettssaker og henrettelser både i skjul og offentlig. Spesialrapportøren publiserte siste rapport i februar [2], og oppdateringene viser ytterligere forverring i menneskerettssituasjonen i landet.  Norge er vel kjent med forholdene i iranske fengsler, hvor ulike former for tortur er utbredt. Amnesty International [3] har rapportert om mer enn 500 gjennomførte henrettelser i 2012. Antall offentlige henrettelser er seksdoblet på fire år. De advarer[4] mot at bruken av dødsstraff ser ut til å øke frem mot valget i juni 2013.

Dette bekreftes av talsmannen for Iran Human Rights (IHR), Mahmood Amiry-Moghaddam:

– Ved å spre frykt i samfunnet og terrorisere unge mennesker, håper Irans øverste leder Ali Khamenei å unngå en gjentagelse av protestene i kjølvannet av valget i 2009.

Norske utlendingsmyndigheters beslutningsterskel når det gjelder risikovurdering ved tvangsretur er beskrevet i Utlendingsnemnda (UNE) sitt praksisnotat fra 2009 [5]. Her beskrives kravet til forfølgelsens art og omfang:

”Kortvarige arrestasjoner i forbindelse med retur til hjemlandet etter å ha søkt asyl i Norge har alene ikke vært ansett som forfølgelse. I praksis har dette dreiet seg om arrestasjoner fra en uke opp til en måned.” UNE sier her at dersom en flyktning returneres til sitt hjemland, ”tåler” vi at vedkommende fengsles i inntil en måned.

Notatet sier ikke noe om hvor mye tortur vedkommende vil måtte påregne å tåle. Piskeslag under bena, fiktive henrettelser, voldtekt, isolat – det er vel kjent at alt dette foregår i iranske fengsler, og det rapporteres av FNs spesialrapportør. Hva som skjer når livet eventuelt skal gå videre i Iran, skrives det heller ingenting om. Dr. David Corlett [6] har forsket på dette og har skrevet boka «Following them home: The fate of the returned asylum seekers». Boka omtaler både anholdelse ved ankomst, forhør, tortur, videre forfølgelse og videre flukt.

I Norge blusset det i 2011 opp en debatt om den generelle returfaren for asylsøkere som sendes tilbake til Iran. Spesielt ble dette aktualisert ved Rahim Rostamis tvangsretur ut fra Norge da det ble klart at den da 19 år gamle gutten ble pågrepet ved ankomst Teheran og tilbrakte fire måneder i Evin-fengelet, hvor han skal ha blitt utsatt for tortur.

I april samme år publiserte Landinfo en rapport [7] som drøfter den generelle returfaren. Den refererer flere kilder som påviser en økt interesse fra det iranske prestestyret for eksilmiljøer og asylsøkere. Rapporten omtaler også problematikken med monitorering. Iranske myndigheter motsatte seg ordningen som ble forsøkt iverksatt av blant annet Nederland på 1990-tallet. De anså dette for å være en innblanding i nasjonale anliggender.

I «UK Border Agencys Operational guidance note om Iran fra oktober 2012 [8]», rapporteres det at iranske myndigheter overvåker internettbruk og bruk av sosiale medier som YouTube, Facebook og Twitter. Flere menneskerettsorganisasjoner har meldt at myndighetene iblant stanser passasjerer på Teheran International Airport og ber de logge på kontoene sine. Iran har skaffet seg overvåkningsteknologi i verdensklassen fra blant annet Nokia og Siemens.

PST [9]har bekreftet at spionasje på iranske asylsøkere forekommer også i Norge. At dette bidrar til et økt trusselbilde for asylsøkere må være opplagt.

Norske myndigheter hevder at det ikke tvangsreturneres til Iran uten gyldig Iransk pass. Dette ble også uttalt av regjeringsadvokaten i Høyesterett i forbindelse med Shabazi-saken i desember 2012.  I 2011 ble tre avviste iranske asylsøkere deportert til Iran, noen av disse på provisoriske reisedokumenter utstedt av norske myndigheter. De hadde altså ikke pass, noe som normalt er nødvendig for å få slippe inn i Iran uten risiko for straffereaksjoner fra det iranske regimet. Amnesty Norge uttalte den gangen:

– Vi kommer imidlertid på prinsipielt grunnlag til å følge opp det faktum at to av iranerne mangler iransk pass og vil måtte reise på norske reisedokumenter. Det innebærer en risiko for at iranske myndigheter vil kunne avvise de to og at de da vil måtte returnere til Norge. En slik eksperimentell praksis vil kunne anses som lite human. To av de fire skal nå ha blitt returnert.

Foreningen av tolvte januar har også i ettertid av denne hendelsen mottatt bekymringsmeldinger som hevder at personer uten ordentlige reisedokumenter transporteres ut til Iran.  Å ankomme iransk grensekontroll uten pass, kun utstyrt med norske provisoriske reisedokumenter, vil kunne utsette en asylsøker med avslag for ytterligere risiko.

Her følger noen eksempler på omtalte tvangsreturer som har resultert i forfølgelse, tortur eller annen nedverdigende behandling:

• Fra SKUP metoderapport Blodig Retur 2012[10]: «Tonheim opplyste at «David» fortalte om arrestasjoner, press for å konvertere tilbake til islam og tortur. Tonheim kunne selv se under sitt besøk i Iran at «Davids» skulder fremdeles hadde skader etter mishandlingen. Høsten 2010 var «David» på nytt arrestert, men var kortfattet med Tonheim i telefon om hva som faktisk hadde skjedd.»

• Fra NOAS[11]: 13. februar 2004 ble den iranske asylsøkeren Esmail Yusefi sendt tilbake til Iran. 28. februar ble han funnet død i Iran, med hodeskade. NOAS gjennomgikk asylsaken. Yusefi hadde søkt asyl i Norge en gang tidligere (i 1999) og blitt deportert (i slutten av 2000). Da han kom tilbake til Norge i 2001, hevdet han å ha blitt fengslet etter den første deportasjonen.

• Fra Vårt Land[12]: Danial Hadi Kahnlo ble returnert til Iran av norske myndigheter i 2006. I Teheran ble han fengslet og pisket. Kahnlo fikk siden flyktningestatus av FN og er bosatt i Australia.

• I en tredelt serie fra BBC [13] følger de Shahin Portofeh sin historie, fra avslag, via deportasjon og påstått tortur i Iran, til hans videre flukt tilbake til Storbritannia.

• Fra NyTid [14]: 8. februar 2011 ble Rahim Rostami arrestert og dagen etter ble han tvangssendt til Teheran hvor han ble overlevert til iranske myndigheter, som satte ham på isolat i Evin-fengselet. 20. juni 2011 ble det meldt at Rostami [15] var tiltalt for landsforræderi mot Iran, men at han var løslatt mot kausjon inntil videre. Status er ukjent.

• 6. mai 2011 rapporterte Amnesty International ifølge UK Border Agency [16] om den da nitten år gamle studentaktivisten Arash Fakhravar som ble arrestert ved ankomst i Teheran etter tvangsretur fra Frankrike hvor han hadde fått avslag på sin asylsøknad. Hans nåværende oppholdssted er ukjent, og han kan ha blitt utsatt for tvungen forsvinning

• Nettavisen [17] beskrev i mars 2012 hvordan den iranske konvertitten Behrooz Zendehdel hadde blitt fengslet og utsatt for slag, spark og falsk henrettelse da han ble deportert fra Norge til Teheran i januar samme år. Behrooz Zendehdel har siden fått flyktningestatus av FN.

• Fra Foreningen av tolvte januar [18]: 5. desember 2012 ble søskenparet Samira (27 år) og Hamed (28 år), to iranske asylsøkere med avslag, tvangsreturnert fra Bodø til Iran. Søsknene ble overlevert til iransk flyplasspoliti og formodentlig fengslet.

Norge er bundet av Flyktningkonvensjonens artikkel 33 om non-refoulement, som lyder: ”Ingen kontraherende stat må på noen som helst måte utvise eller avvise en flyktning over grensen til områder hvor hans liv eller frihet ville være truet på grunn av hans rase, religion, nasjonalitet, politiske oppfatning eller det forhold at han tilhører en spesiell sosial gruppe.”

Før en person returneres med tvang, har Norge derfor bevisbyrden for at det er trygt for vedkommende å returneres. Norge må være sikre på at de som får avslag på sin søknad om beskyttelse ikke risikerer arrestasjon, vilkårlig pågripelse, eller på annen måte å rammes av mottakerlandets mangelfulle rettssikkerhet som følge av tvangsreturen.  

Vi støtter Iran Human Rights [19] som ber om hjelp fra det internasjonale samfunnet til å stanse henrettelsesbølgen i Iran. Vi er bekymret over norsk praksis i saker hvor iranske asylsøkere ofte får avslag på det vi mener er et for tynt og dårlig kvalitetssikret grunnlag. Frem til det innføres mekanismer som ivaretar asylsøkeres rettssikkerhet på en bedre måte, og inntil Norge viser vilje til å monitorere særlig utsatte asylsøkere etter ankomst hjemland, ber vi om stans av tvangsretur til Iran. Risikoen for at det går galt er for stor.

 

[1] http://www.fokuskvinner.no/Nyheter/2012/Ny-islamistisk-straffelov-i-Iran/

[2] http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-56_en.pdf

[3] http://www.amnesty.dk/doedsstraf/nyhed/dodsstraf/iran-henretter-ungdomsforbryder

[4] http://www.amnesty.no/aktuelt/flere-nyheter/henrettelser-som-%C2%ABvalgkampanje%C2%BB

[5] http://www.une.no/Praksis2/Notater/Kravet-til-forfolgelsens-art-og-omfang–terskelen/

[6] http://apo.org.au/commentary/no-care-no-responsibility

[7] http://www.fln.dk/NR/rdonlyres/85CC8472-55D2-4D6D-B167-95E6EE98FF39/0/iran439_udg190411_opt090511.pdf

[8] http://www.bia.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/policyandlaw/countryspecificasylumpolicyogns/iran-ogn?view=Binary

[9] http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.8015162

[10] http://www.skup.no/Metoderapporter/2011/07-_Blodig_retur.pdf

[11] http://www.noas.no/iransk-asylsoker-funnet-drept-etter-retur/

[12] http://www.vl.no/samfunn/-farlig-for-kristne-i-iran-likevel-/

[13] http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/coventry_warwickshire/6900435.stm

[14] http://www.nytid.no/nyheter/artikler/20110323/dodsdomt-19-aring-sendt-til-iran-fengsel/

[15] http://no.wikipedia.org/wiki/Rahim_Rostami

[16] http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/policyandlaw/coi/iran/report-0611.pdf?view=Binary

[17] http://www.nettavisen.no/nyheter/article3359777.ece

[18] http://us6.campaign-archive1.com/?u=159c3eef5d98929558ed8d21a&id=c743fbb820

[19] http://iranhr.no/no/haster-12-fanger-satt-opp-til-henrettelse-pa-en-dag-ihr-ber-det-internasjonale-samfunn-om-a-stanse-henrettelsene.html

Reklamer