Uttalelse fra Fagforbundets landsstyre 15. mars 2012

Gi asylbarna en ny sjanse

I prinsipp- og handlingsprogrammet slår Fagforbundet fast at vi ønsker en mer human flyktningpolitikk.

Videre konstaterer vi at: – Det er om lag 40 millioner flyktninger og internt fordrevne i verden, og krigshandlinger er den viktigste årsaken til at mennesker drives på flukt. Internasjonal solidaritet, internasjonale konvensjoner og medmenneskelighet tilsier at Norge skal føre en human asyl- og flyktningpolitikk nasjonalt og internasjonalt. En verdig asyl- og flyktningpolitikk må være i samsvar med rådene fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).”

Situasjonen med barn uten oppholdstillatelse, men med lang oppholdstid i Norge er særlig vanskelig. Barn knytter seg raskt til nye steder og mennesker. De lærer seg språk og tilpasser seg kulturelle ulikheter langt raskere enn voksne, samtidig som barn raskere glemmer forholdene i hjemlandet sitt.

Regjeringen er i gang med å skrive en melding til Stortinget om barn på flukt. Der vil vi få en bred og samlet gjennomgang av sentrale problemstillinger knyttet til dette. Vi vil understreke de særlige forpliktelsene Norge har til å vurdere barn som selvstendige individer.  Barn som har bodd lenge i Norge må få en individuell behandling, etter Utlendinglovens § 38. ”Oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket”. Der dette ikke er gjort krever Fagforbundet at så skjer.

Etter FNs barnekonvensjon er det hensynet til barnas beste som skal veie tyngst. Det er åpenbart at barn som aldri har bodd andre steder enn i Norge, og som ikke kjenner språk og kultur i foreldrenes hjemland, har en særlig tilknytning til riket. Fagforbundet mener det ikke er riktig å sende disse asylbarna på flukt ut av landet til en usikker framtid. Stortinget må få anledning til å få debattert og tatt stilling til den varslede stortingsmeldingen om barn på flukt. Dette er en sak Stortinget må få anledning til å ta stilling til. Fagforbundet forventer at denne meldingen vil klargjøre og styrke barns rettigheter, og at det kommer nye regler på plass langs de linjer som asylbarnas sak skal prøves etter.”

Med hilsen
FAGFORBUNDET Oslo
Vidar Evje /sign/

Reklamer