Ukas kommentar 4/3-12: Kvinners rett til beskyttelse og rehabilitering torpederes i returavtale

Ukas kommentar fra Foreningen av Tolvte Januar (4. mars 2012)

Norges regjering er høyt på banen i sitt internasjonale arbeid med å beskytte og støtte kvinner mot seksualisert vold, og hjelpe ofre med rehabilitering. 15. mars nærmer seg, iverksettelsesdatoen for Norges utleveringsavtale med Etiopia. Foreningen av Tolvte Januar utfordrer regjeringen: Skal Norge forbli troverdige i dette arbeidet må vi anerkjenne torturerte etiopiske kvinners beskyttelsesbehov: La dem bli!

(Les hele ukas nyhetsbrev her)

Gjennom Norges engasjement i FNs tusenårsmål og andre prosjekter, fremstår Norge  internasjonalt som pådriver for kvinners rettigheter.

31 oktober 2000 ble FNs resolusjon 1325 (1) vedtatt. Resolusjonen var en milepæl i arbeidet med kvinners rettigheter internasjonalt. Bakgrunnen for resolusjonen handler om sikkerhetsrådets bekymring for vold mot kvinner og jenter under kriger og konflikter.

Etter 11 år gjenstår fremdeles mye arbeid. Nå har Norge forpliktet seg til å drive jobben fremover, og i fjor la Jonas Gahr Støre, Grete Faremo og Erik Solheim fram en ny strategiplan (2). I denne planen står blant annet følgende:

Norge vil fortsette sitt arbeid med å beskytte og støtte kvinner mot seksualisert vold, og hjelpe ofre med rehabilitering. 

For noen uker siden ble vi kjent med at Norge har inngått en avtale som åpner opp for tvangsretur av asylsøkere med avslag til Etiopia.

En høy andel av de etiopiske kvinnene som vil omfattes av samme avtale, har vært utsatt for omfattende, grov og traumatiserende seksualisert vold. Dette temaet ble senest belyst i Flyktningbloggen 2. mars (3) av Rune Berglund Steen fra Antirasistisk Senter. Mishandlingen de ble utsatt for skjedde som følge av egen politisk aktivitet, eller som kvinner med nære relasjoner til politisk opposisjonelle. Den ble gjennomført av politi, sikkerhetspoliti, soldater og fangevoktere. Mange menn forteller om liknende behandling av sine ektefeller etter egen flukt. I sak etter sak blir avslagene begrunnet med at dette ikke dreier seg om forfølgelse, men som ”tilfeldige kriminelle handlinger”

NOAS skriver følgende på sin hjemmeside 2. februar i år:
-Vi har selv lest noen hundre etiopiske asylsaker og snakket med like mange. Torturhistoriene er mange og grove. Noen har arrene til å bevise redslene de beskriver. Kvinner forteller om massevoldtekter i fengsler og på politistasjoner. (5)

Juss-Buss skrev helt tilbake i 2005 følgende:
Noen har blitt rammet grunnet egen aktivitet, andre fordi de er ektefeller, søstre eller døtre av opposisjonelt aktive menn. Også den norske ambassaden bekrefter at dette finner sted. I vedtak etter vedtak betegner UDI og Utlendingsnemnda slike overgrep som «alminnelige kriminelle handlinger». Til og med i en sak hvor en mindreårig jente har blitt pisket under politiavhør, kaller UDI det «kriminelle handlinger». Dersom en mann utsettes for tortur av de samme menneskene på de samme politistasjonene av de samme grunnene, ville ingen komme på den idé å avfeie det som alminnelig kriminalitet.(6)

I UDIs Asylpraksis – Etiopia legger vi merke til disse uttalelsene:
-Kvinnelige søkere opplyser i en del tilfeller å ha blitt utsatt for voldtekt eller andre seksuelle overgrep i forbindelse med forvaring hos myndighetene eller ved husransakelser.
UDI har ingen informasjon om at voldtekt benyttes systematisk av politi eller styresmakter i Etiopia. Det foreligger heller ingen informasjon om at dette er utbredt ved etiopiske fengsler og politistasjoner. […]Dersom søkerens opplysninger tyder på at overgrepet var uttrykk for maktmisbruk fra en enkeltstående tjenestemann på hjemstedet, vil forfølgelsesfaren som oftest ikke skyldes søkerens politiske oppfatning.
(Vår utheving)

Det er vel rimelig å anta at begrunnelsen «tilfeldige kriminelle handlinger» kan ha en sammenheng med UDIs formulering av overgrepet som «maktmisbruk fra en enkeltstående tjenestemann på hjemstedet».

Systematisk bruk av seksualisert vold utført av etiopisk myndighetspersonell har det imidlertid vært rapportert om i mange år.

The South Eastern Region Melbourne Oromo Community, anerkjent av australske myndigheter, skriver følgende i 2007:
A 2007 report from the UN committee that monitors the implementation of the International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination (ICERD) was “alarmed” to find that security forces have been “systematically targeting” certain ethnic groups. It cited evidence of “summary executions, rape of women and girls, arbitrary detention, torture, humiliations, and destruction of property and crops of members of those communities.”(7) 

Human Rights Watch rapporterer i 2010:
Human Rights Watch has also documented rape and sexual violence against female detainees by the military during counterinsurgency operations in several different locations. […]According to many of the women and men interviewed by Human Rights Watch, rape and other sexual violence was widespread. Senior military officials, including base commanders, and interrogators were among those implicated in rape. (8)  

The University of Tennessee, Knoxville:
Bruna Fossati, Lydia Namarra and Peter Niggli have reported that «in prison women are often humiliated and mistreated in the most brutal fashion. Torturers ram poles or bottles into their vaginas, connect electrodes to the lips of their vulva, or the victims are dragged into the forest and gang-raped by interrogation officers. […] Ethiopian soldiers have even collected young Oromo girls and women into concentration camps and gang raped them in front of their relatives, fathers, brothers, and husbands to humiliate them and the Oromo people. (9)

Oagden Human Rights Commitee:
The Ogaden Human Rights Committee is alarmed at the massive rise in rape victims and the number of women who contracted HIV/AIDS virus after being raped by members of Ethiopian armed forces. A number of women are being held in the Ethiopian military barracks throughout the Ogaden as comfort women (sex slaves) against their will. Many cases of forced marriages have been reported as well.(10)

US. Department of state:
Special police were accused of rape and other abuses of women in early 2009 in the Degehabur and Kebredehar zones, in the Ogaden.(11)  

Manfred Nowak, FNs «Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment» fra 2004 til 2010, skriver i sin årsrapport fra 2008 (12) følgende:
34. Custodial violence against women very often includes rape and other forms of sexual violence such as threats of rape, touching, “virginity testing”, being stripped naked, invasive body searches, insults and humiliations of a sexual nature, etc. It is widely recognized, including by former Special Rapporteurs on torture and by regional jurisprudence, that rape constitutes torture when it is carried out by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of public officials 

Det rapporteres med andre ord fra mange og tunge hold at voldtekt og seksuelle overgrep er satt i system av offentlige tjenestemenn i Etiopia, og metodikken er av FNs spesialrapportør definert som tortur.

Hensikten med å ramse opp disse eksemplene på rapporterte hendelser, er å illustrere at når UDI skriver at de ikke har noen opplysninger om at seksualisert vold benyttes av etiopisk politi og styresmakter, så finner vi dette besynderlig, i og med at  informasjon har vært tilgjengelig i mange år via mange anerkjente kilder.

Blant de mange kvinnene som har opplevd denne torturen, befinner en andel seg altså i Norge. Mange av disse skal nå deporteres. Flere har fått barn i Norge som ikke kjenner til en annen tilværelse. De har levd i asylmottak i mange år, uten anledning til å få etablert et normalt liv, og etter januar 2011 uten mulighet til å forsørge seg og sine.

Dette er behandlingen de får for å ha kommet seg unna mishandlingen og den groteske seksualiserte voldsbruken utført av etiopisk myndighetspersonell.

De samme kvinnene har levd som papirløse i en årrekke med de manglende rettighetene en slik tilværelse innebærer. I fjor ble det kjent at flere etiopiske kvinner har blitt fakturert for barnefødsler ved norske sykehus. Summene varierte fra NOK 17 000,- til NOK 40 000,-. Flere kvinneorganisasjoner, inkludert Norsk kvinnesaksforening, Jordmorforeningen, Norges Bygdekvinnelag med flere reagerte kraftig på dette, og helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen måtte på banen og presisere at disse kvinnene ikke skulle belastes regningen med mindre de var i stand til å betale.

Jonas Gahr Støre, Grete Faremo og Erik Solheim har god kjennskap til returavtalen. Faremo som Justisminister forsvarer avtalen og har ansvaret for at denne er utarbeidet som et ledd i returpolitikken. Gahr Støres avdeling stod for signeringen av avtalen. Erik Solheim framstilte Etiopia som en afrikansk suksesshistorie samtidig som han tonet ned kritikken av menneskerettsbruddene da han senest forrige uke svarte følgende på Ine Marie Eriksen Søreide sin kritikk av regimet:  «Vi kan altså ikke ta og slenge ut løse påstander om noe så alvorlig som menneskerettighetsovergrep uten grundig å undersøke dem.» (13)

Returavtalen er utsatt for massiv kritikk. Mye er skrevet om at folk står i fare for å tvangsdeporteres til forfølgelse på grunn av politisk aktivitet. I tillegg til at konsekvensene av avtalen synes å være i klar strid med Barnekonvensjonen, vil konsekvensene også være kvinnefiendtlige. Man skal lete lenge for å finne et godt argumentert forsvar som viser at det er i tråd med FNs resolusjon 1325 å tvangsreturnere statlig seksuelt mishandlede kvinner og deres barn tilbake til forfølgerne.

8. mars, en uke før returavtalen trer i kraft, markeres den internasjonale kvinnedagen. De omtalte etiopiske kvinnene har vært utsatt for voldsomme lidelser. De har greit å flykte til Norge, de har klart å  komme seg på bena, startet et liv. De har fått barn som har vokst opp blant andre norske barn. De er godt integrerte, mange har arbeidet og betalt skatt til Norge før den muligheten ble fratatt de i januar 2011. De har ingen garanti for at de ikke vil bli utsatt for nye overgrep ved en tvangsretur.

Dette skjer mens Gahr Støre, Faremo og Solheim sier:
Norge vil fortsette sitt arbeid med å beskytte og støtte kvinner mot seksualisert vold, og hjelpe ofre med rehabilitering. 

Spørsmålet vårt er hvordan regjeringen på en og samme tid kan gå inn for å motarbeide overgrep mot kvinner og beskytte ofre for seksualisert vold internasjonalt i parallell med at de går inn for å tvangsdeportere traumatiserte voldtektsofre, kvinner utsatt for seksualisert vold og tortur av etiopisk myndighetspersonell tilbake til det etiopiske regimet.

 1. http://www.fn.no/Temaer/Fred-og-sikkerhet/FN-og-fred/Kvinner-fred-og-sikkerhet
 2. http://www.fn.no/Bibliotek/Emneord/Generelle-emneord/Fredsbevaring-og-konflikter/Nye-norske-tiltak-for-kvinner-fred-og-sikkerhet
 3. http://www.flyktingbloggen.org/2012/03/etiopiernes-frykt-og-min/
 4. http://www.udiregelverk.no/default.aspx?path={CAACA6C6-91B9-486D-9A0B-ACE028972D5B}#_Toc278537972
 5. http://www.noas.no/?p=news&id=3388
 6. http://foreninger.uio.no/jussbuss/publikasjoner/artikler/sortert-etter-saksomrade/Utlendingsrett/tvangsretur-av-torturofre
 7. http://oromocentre.org/human-rights/u-s-ally-ethiopia-is-one-of-the-worst-human-rights-abusers/
 8. http://www.hrw.org/news/2010/11/02/submission-committee-against-torture-ethiopia
 9. http://trace.tennessee.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1074&context=utk_socopubs
 10. http://ogadenrights.org/report4.htm#3
 11. http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/af/154346.htm
 12. http://www.fcfdu.org/Portals/0/UNSpecialR.pdf
 13. http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2011-2012/120228/
Reklamer